06 1393 6399 [email protected]

Verruiming vrijstelling schenken eigen woning per 29-10-2013

De schenking voor de eigen woning wordt tijdelijk verruimd. Dat besluit heeft Financiën gepubliceerd. Met dit besluit wordt vooruitgelopen op de wetgeving die in het Belastingplan 2014 is voorgesteld. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning kan vanaf 29 oktober 2012 worden toegepast. U kunt de vrijstelling gebruiken voor een schenking voor de aflossing van de restschuld van een voormalige eigen woning.

Tijdelijke verruiming

De verruiming van de vrijstelling geldt voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013. Voor deze periode wordt het bedrag van de vrijstelling verhoogd tot €100.000 voor schenkingen voor de eigen woning. Voor de vrijstelling geldt overigens niet de beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar.

Verruiming vrijstelling schenken eigen woning per 29-10-2013

Onderdeel 2

Onderdeel 2 van het besluit bevat een goedkeuring voor schenking voor aflossing van de restschuld voor een vervreemde eigen woning. Hierbij gelden de volgende voorwaarden. De schenking is gedaan op of na 29 oktober 2012 en de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat het kind met het gehele bedrag van de schenking zijn restschuld vervreemde eigen woning, of een deel van die restschuld, heeft afgelost.

In onderdeel 3 is de goedkeuring voor verruiming van de vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning opgenomen. De goedkeuring geldt onder de volgende voorwaarden:

  1. De schenking is voor de eigen woning in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013.
  2. In de aangifte schenkbelasting wordt een beroep op deze verruimde vrijstelling gedaan.

Artikel 5 schenk- en erfbelasting

De voorwaarden van artikel 5 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting zijn van overeenkomstige toepassing. Voor een schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen vermogen geldt dat de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de begiftigde met het gehele bedrag van de schenking zijn restschuld vervreemde eigen woning, of een deel van die restschuld, heeft afgelost.
Als ouders schenken, gelden andere regels. Dan wordt het door de goedkeuring van schenkbelasting vrijgestelde bedrag verminderd met de bedragen waarvoor de verhoogde vrijstelling, bedoeld in artikel 33, aanhef en onderdelen 5° en 6°, van de Successiewet, op enig moment reeds door het kind is toegepast.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 3 oktober 2013. Onderdeel 2 werkt terug tot 29 oktober 2012. Onderdeel 3 werkt terug tot 1 oktober 2013. Het besluit vervalt op 1 januari 2014.

De Rabobank, de SNS en Florius (dochter van ABN Amro) hebben aangegeven af te zien van boeterente mits gebruik wordt gemaakt van een schenking die valt onder de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling.

Bron Min fin