06 1393 6399 [email protected]

Opdrachtbevestiging

Hieronder vindt u een voorbeeld opdrachtbevestiging zoals boekhouder Amsterdam deze met u kan overeenkomen:

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigt boekhouder Amsterdam uw opdracht en geven wij de voorwaarden waaraan wij vanuit onze professie beroepsmatig gehouden zijn.

De opdracht

Op basis van de door u te verstrekken gegevens zullen wij de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

Onze werkzaamheden bestaan, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

opdrachtbevestiging

Services

Ook verrichten wij:

• het jaarlijks samenstellen van de balans- en winst en verliesrekening;

• het verzorgen van de aangiften inkomsten- en omzetbelasting;

Verantwoordelijkheden

Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan ons ter beschikking gestelde informatie. U bent verantwoordelijk voor:

de inrichting van een geordende administratie;
maatregelen van interne controle (indien van toepassing);
de keuze en het toepassen van juiste waarderingsgrondslagen;
het gebruik van de samengestelde jaarrekening;
een jaarlijks van u te vragen bevestiging bij de jaarrekening (LOR).
Wij vertrouwen op uw medewerking en gaan ervan uit dat u de administratie, documentatie, de vastleggingen en overige informatie die voor de samenstelling van de jaarrekening nodig zijn, aan ons aanlevert.

De jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening en de toelichting daarop) wordt opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Afwijkingen van deze bepalingen zullen in de jaarrekening worden toegelicht.

 

Overige zaken opdrachtbevestiging

1. Onze uurtarieven zijn gebaseerd op een vooraf afgesproken jaarprijs, met uitzondering van extra werkzaamheden zoals het maken van tussentijdse rapportages voor de bank.

2. Op deze opdracht zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarvan

u bijgaand een exemplaar aantreft.

Wij verzoeken u de bijgevoegde kopie van deze brief ondertekend te retourneren als blijk van uw instemming.

Hoogachtend,

boekhouder Amsterdam

Voor akkoord opdrachtnemer,

Voor akkoord, opdrachtgever

 

Vragen over opdrachtbevestiging, neem dan gratis contact op met Boekhouder Amsterdam